Искам да изградя фотоволтаична система

Какви стъпки да предприема

Взели сте важно решение за Вашето спокойно бъдеще – инвестиция във фотоволтаична система и в главата Ви възниква въпроса „А сега какво? Какви стъпки да предприема?“.

Автономна или мрежова система

В случай, че имате връзка с електропреносната мрежа Ви съветваме да я запазите. Автономната система Ви дава пълна свобода, но перото „акумулаторен блок за съхранение на генериранате енергия“ утежнява инвестицията и отлага изплащането й.

Присъединяване на мрежова ФВЕЦ (фотоволтаична електроцентрала)

Редът за присъединяването на система присъединяване на производители към електроразпределителната мрежа е определен в разпоредбите на Наредба №6 от 24 февруари 2014 г., но сме Ви приготвили кратък списък на стъпките, които да предприемете.

Не се притеснявайте от бумащината, ние сме с Вас на всяка стъпка от процеса.

Стъпки, които да предприема

1. Свързвате се с нашия екип и получавате безплатна консултация и индикативна оферта с анализ на възвращаемостта. Ако вземете решение да продължите, предприемате следните стъпки, а ние Ви съдействаме с изготвянето и подаването на документите изисквани от институциите.

2. Подавате заявление за издаване на скица на имота - подава се в техническа служба с копие от документ за собственост/ договор за наем; издава се до 14 дни;

3. С оригинала на скицата подавате заявление за виза за проектиране на ФВЕЦ отново в техническа служба.

4. С копие от визата за проектиране подавате искане за проучване на условията и начина на присъединяване към местното ЕРП. Заявлението трябва да съдържа следната информация :

- наименование и местонахождение на обекта;

- номинална мощност;

- основни технически данни;

- адрес за кореспондеция със заявителя.

В случай на непълнота или несъответствие на документите, преносното или съответното разпределително предприятие уведомява писмено лицето в 14-дневен срок от подаването на заявлението. Отстраняването на нередностите или предоставянето на допълнителна информация се извършва в 30-дневен срок от датата на уведомлението.


5. След извършване на проучването, ЕРП издава становище за присъединяване (ако е необходима промяна в предназначението на земята) или предварителен договор за присъединяване (ако обектът е в УПИ), в които се посочват какви са изискванията и условията, при които ще бъде присъединен обектът към съответната мрежа.


6. Междувременно се изготвят електропроект „Фотоволтаика“ и конструктивно становище.


ВАЖНО :

Според чл.137 т.14 от ЗУТ, електрически централи с мощност до 30 кW са шеста категория и не подлежат на въвеждане в експлоатация както и не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж.


7. Подавате заявление за сключване на договор за присъединяване в клиентския център на територията на който се намира централата.


8. Съответното преносно или разпределително предприятие съгласува работния проект за изграждане на фотоволтаична централа и подготвя договорът за присъединяване. В този договор са посочени:

- необходимите технически условия за присъединяване на централата към разпределителната мрежа;

- сроковете и етапите за изграждане и въвеждане в експлоатация на електрическата централа и на съоръженията за присъединяване;

- сроковете, цените и условията за учредяване на сервитутни права и за прехвърляне на собственост или учредяване право на строеж в полза на ЕРП

- правата и задълженията на страните по договора

- точно определената цена за присъединяване към съответната мрежа, които следва да бъде заплатена от производителя.

9. Монтаж на ФВЕЦ от нашия екип.

10. Договорът за присъединяване към електрическата мрежа се прекратява след представяне на документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване и на обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ, освен ако в договора не е предвидено друго. Техническите параметри и условия, при които е присъединен обектът, запазват действието си и в договорите за достъп и пренос.